WIA / WGA

De WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
is de opvolger van de WAO (wet op de Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering). De WIA is een ingewikkelde wet,
met veel verschillende regelingen.

WGA Eigenrisicodrager verzekering bij Proactief

Wat is een WGA-eigenrisicodrager?
Iedere werkgever is standaard bij het UWV verzekerd. Werkgevers betalen een basispremie (die is voor iedere werkgever gelijk) en een premie die afhankelijk is van het risico op arbeidsongeschiktheid binnen het bedrijf. Het UWV stelt ieder jaar deze premie vast.

U kunt er ook voor kiezen om zelf risico te dragen. U betaalt dan geen WGA premie aan het UWV. Zodra een van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, ben u zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de WGA-uitkering. U kunt zich hiervoor verzekeren. U bent dan vaak veel voordeliger uit.
Wilt u WGA-eigenrisicodrager worden? Dan moet u daarover eerst advies vragen aan uw ondernemingsraad. Verder hebt u een garantieverklaring van uw bank of verzekeraar nodig. Dit is een garantie dat u de WIA-verplichtingen aan uw medewerkers ook kunt nakomen.

Verzekeren
Wilt u eigenrisicodrager worden? Dan kunt u het eigen risico verzekeren met de WGA Eigenrisicodrager Verzekering (WGA ER Verzekering). Deze verzekering sluit perfect aan op de plichten die u dan hebt voor de wet als eigenrisicodrager.

Wat zijn de voordelen?

  • Budgettaire zekerheid: Bij het UWV zou u bij instroom in de WIA te maken krijgen met stijgende premies. Als eigen-risicodrager hebt u hiervan veel minder last.
  • Inclusief garantstelling aan de Belastingdienst.
  • De uitkeringen zijn inclusief de werkgeverspremies die u als werkgever bovenop het brutoloon moet afdragen en die geen secundaire arbeidsvoorwaarde zijn (zoals WW premie)
  • Daarnaast kunt u extra werkgeverslasten (zoals werkgeversdeel pensioenpremie) tot 25% van de loonsom mee verzekeren.
  • Gratis ruime inloopdekking.
  • Gratis uitstapservice: De verzekeraar regelt het doorsturen van de benodigde formulieren naar de Belastingdienst.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.
  • Administratief gemak: tussentijdse wijzigingen van het personeels- of salarisbestand hoeft u niet door te geven.

Wat is gedekt?
De verzekeraar betaalt de WGA-uitkering als uw medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De verzekeraar betaalt ook de werkgeverspremies die u als werkgever moet afdragen bovenop het brutoloon (en die geen secundaire arbeidsvoorwaarde zijn, zoals de WW-premie).

Ondersteuning bij herstel
Als eigenrisicodrager bent u samen met uw arbeidsongeschikte medewerker verantwoordelijk voor de terugkeer naar werk (Wet Verbetering Poortwachter). De verzekeraar ondersteunt u bij het herstel en de terugkeer naar werk van uw arbeidsongeschikte medewerker. De verzekeraar heeft daarvoor een landelijk netwerk van specialisten, zoals arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, mediators, arbeidsbemiddelaars en psychologen. Mediators kunnen bijvoorbeeld bemiddelen bij conflicten. Ook kunnen specialisten u bijvoorbeeld advies geven over het verbeteren van de werkplek.

Meer informatie
Hebt u interesse in een WGA Eigen-risicodragerverzekering? Hebt u vragen over het voorkomen van verzuim en de begeleiding tijdens ziekte? Ook dan kunt u bij ons terecht. Wij zoeken altijd naar snelle en goede oplossingen.

Altijd de beste premie

Partners in business

No cure No pay

Gratis second opinion

Advies op maat

VERGELIJK

De voordelen

Daar wordt u beter van!

Best-In-Class Tools: powerful,
quick, easy to use

Compliance archiving, case management and discovery

Easy for end users to use

Big Data archive architecture
means speed!

Steeds meer organisaties genieten van een beter verzekeringspakket voor hun medewerkers dankzij Proactief.